Skip to content

Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka

 

Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu.

Vis tik, nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 34 straipsnyje nustatyta privaloma skundų ir ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja:

 • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisime tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl :
  • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimo, eksploatavimo;
  • energijos kokybės reikalavimų;
  • energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų;
  • avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
  • šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo.

Adresas: Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, faksas (8 5) 263 6076, el. paštas vei@vei.lt.

Interneto svetainės adresas: http://www.vei.lt.

 •  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl:
  • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
  • teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo;
  • prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų nustatymo.

Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faksas (8 5) 213 5270, el. paštas info@vert.lt.

Interneto svetainės adresas: http://www.regula.lt

 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja skundus dėl:
  • šilumos energijos pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių
   nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių
   apsaugos srityje.

Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas tarnyba@vvtat.lt.

Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt.

 • Savivaldybės vykdomoji institucija nagrinėja skundus dėl:
  • šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo;
  • daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų
   nustatymo;
  • dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios
   priežiūros atlikimo tvarkos.

Vartotojai taip pat turi teisę kreiptis į aukščiau išvardintas skundus ir ginčus nagrinėjančias institucijas, kad ši tarpininkautų ir (ar) taikintų, siekiant ginčą išspręsti taikiai be privalomo skundų sprendimo.