Skip to content

 

 

HB2019

 

Informuojame, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt patalpinta informacija apie 2018 m. gruodžio 6 d. AB “Jonavos šilumos tinklai” organizuotą seminarą, skirtą šilumos vartotojams ir pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams. Tiesioginė nuoroda http://lsta.lt/lt/events/view/754.

 

NAUJA ATSKIRA SĄSKAITOS EILUTĖ „ŠILUMOS KIEKIS SU NEPASKIRSTYTU KARŠTU VANDENIU“

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekėjams taikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (toliau – Komisija) nutarimais patvirtintas įsigaliojusias naujas Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų redakcijas (toliau – Nauji metodai) bei atitinkamai vartotojams pateikiant teisės aktais papildytą šilumos ir karšto vandens tiekėjo teikiamos sąskaitos formą, Jonavos miesto gyventojai gavo sąskaitas, kuriose nurodyta nauja atskira sąskaitos eilutė: „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“.

Tokia sąskaitos eilutė formuojama pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str. ir Naujų metodų nuostatas daugiabučių namų (toliau – Namai) vartotojams tiekiant bei ataskaitiniu laikotarpiu skirstant šilumos energiją pastatuose, kuriuose karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą.

Minėtais atvejais turi būti apskaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu.* Šis šilumos kiekis nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai ne šildymo sezono metu.

Naujuose Komisijos patvirtintuose metoduose numatyta, kad Namo šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu nustatomas iš Name suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, nustatyto pagal Namo įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso (prieš karšto vandens ruošimo įrenginį) rodmenis, atėmus Namo vartotojams priskirtus šilumos kiekius karštam vandeniui paruošti, nustatytus pagal butuose (patalpose) įrengtus buitinius karšto vandens apskaitos prietaisus ir nustatytas karšto vandens suvartojimo normas (jei tokie prietaisai nėra įrengti).

Šis kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie Namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį Namo vartotojams priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas bei atitinkamai mažina vartotojo mokėtiną sumą.

 Tais atvejais, kai ataskaitiniu laikotarpiu Name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti negu Name faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu bus teigiamas dydis. Šis kiekis analogiškai paskirstomas vartotojams proporcingai prie namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingam plotui.

 Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų veiklą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja šilumos tiekėją paskirstyti visą į pastatą / Namą tiekiamą šilumos energiją, o tiek LR CK 4.76 str. bei 4.84 str., tiek ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra nustatyta gyventojo / vartotojo pareiga laiku atsiskaityti už patiektą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas šilumos ir karšto vandens tiekėjų suteiktas paslaugas.

*  LR šilumos ūkio įstatymo 2 str. 20 d. nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos“.

 Plačiau su Naujų metodų nuostatomis galite susipažinti Komisijos internetiniame tinklalapyje.

 

AB „Jonavos šilumos tinklai“ prašo gyventojų būti apdairiems ir įsitikinti, kad vandens skaitiklių atvykę tikrinti asmenys nėra sukčiai.

Pastaruoju metu padažnėjo gyventojų skambučių dėl atvejų, kai pas gyventojus atvykę sukčiai bando išvilioti pinigus už tariamas paslaugas arba pažeidimus. AB „Jonavos šilumos tinklai“ darbuotojus lengva atpažinti, nes jie visada vilki bendrovės logotipu pažymėtą aprangą ir gyventojui paprašius pateikia darbo pažymėjimą. Už skaitiklio patikrinimą, keitimą, ar bet kokius kitus darbus, susijusius su skaitiklių eksploatavimu, apsilankymo metu niekuomet neprašoma pinigų susimokėti. Jei gyventojui kyla įtarimas, jog atvykęs asmuo nėra AB „Jonavos šilumos tinklai“ darbuotojas, prieš jį įsileidžiant į gyvenamąsias patalpas gyventojui patariame paklausti atvykusio asmens vardo, pavardės, kokiu tikslu atvyko bei paprašyti parodyti darbo pažymėjimą. Patikrinti informaciją gyventojas gali paskambinęs į įmonę tel. (8 349) 77 120. Jeigu įsileidote į patalpas, rekomenduojame darbuotojo nepalikti vieno, be priežiūros. Jei kyla įtarimų, kad atvykęs asmuo yra apsimetėlis, gyventojai nedelsdami turėtų kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112.