Skip to content

Lietuvos Respublikos teisės aktai


1

Šilumos ūkio įstatymas IX-1565. (aktuali nuo 2017-07-01).

2

Energetikos įstatymas IX-884 (aktuali nuo 2012-01-01).

3

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr.1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084).

4

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr.127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575).

5

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos. Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymas Nr.4-260 (Žin., 2003, Nr.70-3195, EP Nr.48); 2007-06-15 įsakymas Nr. 4-241 (Žin., 2007, Nr. 68-2697).

6

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442).

7

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr.1-229 (Žin., 2009, Nr.143-6311; Žin., 2010, Nr.23-1093).

8

Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.O3-105 (Žin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49).