Skip to content

BENDROVĖS VEIKLA ir TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

 

PAGRINDINĖ VEIKLA

Pagrindinė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ veikla – garo ir termofikacinio vandens gamyba bei centralizuotas šilumos tiekimas vartotojų patalpų šildymui, technologiniams procesams ir karšto vandens ruošimui. Sutartys su vartotojais pasirašomos bendrovės abonentinėje tarnyboje Klaipėdos g. 16, Jonava. Tel. (8 349) 77 127.

KITA VEIKLA – TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ teikia kokybiškas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. Didelę patirtį turinti šilumos tiekimo įmonė atlieka šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą.
Priežiūra atliekama pagal sudarytas sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Norint gauti pastato šilumos ūkio priežiūros paslaugą, reikia kreiptis į UAB „Jonavos šilumos tinklai“ Klaipėdos g. 8, Jonava, arba telefonu  (8 349) 77 129.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas

1.       Šilumos punkto priežiūra
1.1. Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas.
1.2. Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams.
1.3. Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį.
1.4. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas.
1.5. Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas.
1.6. Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas).
1.7. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.
1.8. Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas
1.9. Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.
1.10. Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
1.11. Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.
2.         Šildymo sistemų priežiūra

2.1.

Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių apžiūra ir būklės tikrinimas.

2.2.

Šildymo sistemos praplovimas.

2.3.

Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.

2.4.

Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių..

2.5.

Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai).

2.6.

Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.

2.7.

Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.

2.8.

Prieduobių smulkių defektų šalinimas.
3.         Karšto vandens sistemų priežiūra

3.1.

Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas.

3.2.

Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu..

3.3.

Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas.

3.4.

Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.

3.5.

Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.

 

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PRIEŽIŪRA

Bendrovė planine tvarka keičia visus karšto vandens skaitiklius, kuriems pasibaigęs metrologinės patikros terminas (6 metai) ir įrengia skaitiklius ten, kur jie dar nebuvo įrengti. Informacija dėl skaitiklių keitimo ar įrengimo teikiama tel. (8 349)  50577.

KITOS PASLAUGOS

Boilerinių nuoma. Dėl paslaugos teikimo kreiptis į bendrovės administraciją tel. (8 349) 77 120.