Skip to content

Istorija

Bendrovė eksploatuoja Jonavos ir Girelės rajonines katilines, Ruklos miestelio, Kuigalių gyvenvietės katilines bei 5 buitines katilines J.Basanavičiaus ir Šilų gatvėse, kurios nėra prijungtos prie centralizuotos šilumos perdavimo tinklo. Bendra šilumos šaltinių įrenginių galia – 104 MW. Pagrindinė kuro, naudojamo šilumos gamybai, rūšis – gamtinės dujos, Kuigalių katilinėje – šiaudai. Kaip rezervinis kuras naudojamas mazutas.

Jonavos ir Girelės rajoninės katilinės yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos šaltiniai Jonavos mieste. Jonavos RK šiluma gaminama ir tiekiama Jonavos miestui nuo 1964 metų, Girelės RK – nuo 1974 metų. 2003 metų pabaigoje Jonavos RK pradėjo veikti kogeneracinių jėgainių kompleksas, kuriame, kogeneracijos principu, deginant gamtines dujas, gaminama elektros ir šilumos energija. Kompleksą sudaro du kogeneraciniai įrenginiai TEDOM.

1999 metais atlikta Miškų ūkio gyvenvietės šilumos ūkio rekonstrukcija, gyvenamųjų namų šilumos punktuose įrengiant buitines automatizuotas dujines katilines.

2000 metais pradėjo veikti nauja automatizuota gamtinėmis dujomis kūrenama 0,55 MW galingumo katilinė Šilų gatvėje, aprūpinanti šiluma Geležinkelio ruožo administracinį pastatą bei kelis gyvenamuosius namus.

2002 metais pradėta eksploatuoti Žeimių seniūnijos Kuigalių gyvenvietės šiaudais kūrenama katilinė ir gyvenvietės šilumos perdavimo trasos.

2003 m. pradžioje bendrovė perėmė Ruklos miestelio šilumos ūkį: katilinę su šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemomis. Perėmus šilumos ūkį, atlikta Ruklos daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų renovacija, panaikinta keturvamzdė karšto vandens tiekimo vartotojams sistema.

2004 metais bendrovė pradėjo vykdyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą. Šiomis paslaugomis, sudarę sutartis, naudojasi ir kiti ūkio subjektai.

2005 metais, pasinaudojus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo parama, rekonstruota Ruklos katilinė, vietoj senų, neefektyviai dirbusių katilų įrengiant du naujus automatizuotus vandens šildymo katilus su kondensaciniais ekonomaizeriais ir moduliaciniais dujiniais degikliais.

2007 metais Jonavos ir Girelės RK įrengti du 3,4 MW ir 2,8 MW galios garo katilai, 2008 metais Jonavos RK sumontuotas 10 MW vandens šildymo katilas, 2009 metais 700 kW galios vandens šildymo katilas įrengtas Ruklos katilinėje.

Šilumos šaltiniuose pagaminta šiluma perduodama termofikacinio vandens tinklais. Bendrovė eksploatuoja 65,1 km šilumos perdavimo tinklų, iš jų 40,8 km – bendrovės nuosavybė.

Centralizuotai tiekiamos šilumos šaltiniai ir šilumos perdavimo tinklas Jonavoje buvo projektuoti tikintis intensyvaus Jonavos miesto pramonės ir naujų gyvenamųjų mikrorajonų augimo, tačiau, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir įsigaliojus rinkos santykiams, statybų ir pramonės augimas sustojo, ėmė mažėti ir centralizuotos šilumos poreikiai. Maksimaliai neišnaudojant projektinių gamybinių pajėgumų, nepasiekiamas maksimalus šilumos šaltinių efektyvumas, o didelis eksploatuojamų tinklų pralaidumas, lyginant su šilumos poreikiu, sąlygoja nemažus šilumos perdavimo nuostolius tinkluose. Todėl bendrovė, 2007 metais gavusi 1,125 mln. Lt finansinę Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, pakeitė apie 1 km šiluminės trasos Žeimių g. tarp Jonavos miesto viršutinės ir žemutinės dalies, keičiant esamus vamzdynus į optimalius, vartotojų šilumos poreikius atitinkančio skersmens vamzdynus su pramonine poliuretanine šilumos izoliacija.

AB „Jonavos šilumos tinklai“, panaudodama savo ilgametę šilumos tiekimo veiklos patirtį, nuolat ruošia ir įgyvendina naujus šilumą taupančius projektus visose šilumos tiekimo veiklos grandyse: taiko pažangias technologijas šilumos gamybos šaltinių ir perdavimo trasų charakteristikoms pagerinti, rekonstruoja ir modernizuoja vartotojų šilumos punktus, panaudodama naujausius ir ekonomiškiausius šilumą vartojančius įrenginius.

2011 m. gegužės 17 d. pagrindinėje Jonavos katilinėje perkirpta simbolinė juostelė, pažymint rekonstrukcijos pabaigą šioje katilinėje. Rekonstrukcijos metu vietoj senojo kapitaliai remontuotino katilo įrengtas naujas 18 MW šiluminės galios vandens šildymo katilas, skirtas dirbti su gamtinėmis dujomis ir mazutu. Naujasis modernus katilas ne tik dirba efektyviau, bet ir įtakoja aplinkos taršos mažėjimą mieste. Naujasis katilas – pagrindinis šilumos generavimo šaltinis šaltuoju metų periodu.

2011 m. lapkričio 11 d. bendrovė baigė įgyvendinti 2011 m. birželio mėnesį pradėtus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektus. Projektai buvo iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą. Bendra projektų vertė 8,6 mln. litų, už kuriuos buvo rekonstruota apie 3,6 km centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos magistralinių tinklų. Rekonstravus susidėjusias šilumos tiekimo trasas, sumažės šilumos perdavimo nuostoliai, padidės šilumos tiekimo patikimumas, vartotojus pasieks nustatytų kokybinių parametrų šilumos energija ir karštas vanduo.

Artimiausiuose bendrovės planuose – naujo medienos kurą naudojančio katilo statyba Girelės katilinėje. Planuojama pastatyti naują 10 MW šiluminės galios biokuro katilą su 2,5 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu, biokuro sandėliavimo ir transportavimo įrengimus. Šio projekto įgyvendinimas numatytas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansine parama.