Asmens duomenų apsauga

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, kodas 156737189, Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava, tel. (+370 349) 77 120, el. p. info@jonavosst.lt

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad UAB „Jonavos šilumos tinklai“, teikdami šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, privalo turėti ir naudoti tam tikrus kliento asmens duomenis LR teisės aktų nustatyta tvarka. Jei neturėtumėme šių duomenų, negalėtumėme vykdyti savo pareigų ir teikti šilumos ar / ir karšto vandens.

Norėdami sužinoti kaip tvarkomi jūsų, kaip šilumos ir karšto vandens vartotojo duomenys, jūs galite perskaityti ir susipažinti su Informaciniu pranešimu apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jame rasite visą Jums būtiną informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, kurią privaloma pateikti pagal BDAR reikalavimus.

Visų Bendrovės tvarkomų asmens duomenų valdymo principus nustato ir reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Asmens duomenų tvarkymo politika. Joje rasite visą reikiamą informaciją apie klientų ar kitų trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomas asmens duomenų kategorijas ir Jūsų asmens duomenų perdavimo kitiems principus, asmens duomenų saugojimo terminus. Kviečiame susipažinti.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti Bendrovei vadovaujantis Bendrovės parengtose Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse nustatytais principais.

Bendrovėje vykdomą vaizdo stebėjimą reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintos Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.

Bendrovėje vykdomą klientų aptarnavimą telefonu ir elektroniniu paštu reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinta Klientų aptarnavimo telefonu ir elektroninių paštu tvarka.

Bendrovėje vykdomą telefoninių pokalbių įrašymą reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintos Telefoniniu pokalbių įrašų duomenų tvarkymo taisyklės.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01132, telefonas (+370 694) 90339, elektroninio pašto adresas duomenu.apsauga@protego.lt.