Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Ilgametę patirtį turinti šilumos tiekimo įmonė prižiūri ir remontuoja gyvenamų namų, įmonių, organizacijų bei kitos paskirties pastatų šildymo bei karšto vandens sistemas, atlieka šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą, teikia kokybiškas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas.

Priežiūra atliekama pagal sudarytas sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, pagal individualiai aptartas sutarčių sąlygas.

Norint gauti pastato šilumos ūkio priežiūros paslaugą, reikia kreiptis adresu Klaipėdos g. 8, Jonava, arba telefonu (+370 349) 77 129.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas:

1. Šilumos punkto priežiūra

 • Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas.
 • Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams.
 • Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį.
 • Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas.
 • Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas.
 • Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas).
 • Optimalus šilumos ir karšto vandens sistemų valdymo programų nustatymas ir keitimas pagal poreikį, nepažeidžiant higienos normų.
 • Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas.
 • Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.
 • Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
 • Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.

2. Šildymo sistemų priežiūra

 • Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių apžiūra ir būklės tikrinimas.
 • Siurblių priežiūra, remontas ir keitimas.
 • Šildymo sistemos praplovimas.
 • Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.
 • Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.
 • Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai).
 • Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
 • Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.
 • Prieduobių smulkių defektų šalinimas.

3. Karšto vandens sistemų priežiūra

 • Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas.
 • Siurblių priežiūra, remontas ir keitimas.
 • Šilumokaičių priežiūra, remontas ir keitimas.
 • Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu.
 • Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas.
 • Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
 • Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.

Informacija vartotojams apie legioneliozės keliamas rizikas bei veiksmus, norint apsisaugoti nuo šios ūminės infekcinės ligos pasiekiama https://legionas.nvsc.lt/