Vartotojų teisių apsauga

Ką turėtumėte daryti, jeigu manote, kad pažeisti Jūsų interesai?

Pirmiausia, privalote raštu kreiptis į skundžiamą įmonę ir išdėstyti savo reikalavimus.

Rašytinį prašymą ar skundą uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ galite pateikti el. paštu info@jonavosst.lt, paštu ar tiesiogiai adresu Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava.

Įmonė privalo išnagrinėti Jūsų (vartotojo) kreipimąsi ir motyvuotai Jums atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojo kreipimąsi įmonė nagrinėja savo nustatyta tvarka (Tvarka prisegta apačioje esančiame priede).

Jeigu Įmonė netenkina Jūsų (vartotojo) reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme Jums turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą.

Informuojame, kad Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Vartotojas turi teisę ginti savo teises ir kitais, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gindama vartotojų teises ir teisėtus interesus pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų skundus ir vartotojų bei energetikos įmonių ginčus.

Skundą ar prašymą nagrinėti ginčą galite pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) Jums patogiu būdu el. paštu info@vert.lt, paštu ar pristatyti tiesiogiai į Tarybą,  adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius. Į Jums kilusius klausimus Taryba atsako nemokamu bendruoju informacijos numeriu +370 800 20500.

Interneto svetainės adresas: http://www.regula.lt

Skundas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Tarybą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Į Tarybą su skundu galite kreiptis jei manote, kad energetikos įmonė savo veikla ar neveikimu pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose energetikos įtvirtintą teisinį reglamentavimą.

Taryba nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos ir eksploatavimo; energijos kokybės reikalavimų; prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų; energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo; teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo; kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Ginčas – iš vartojimo ar komercinės sutarties kilęs pareiškėjo ir skundžiamos įmonės nesutarimas dėl fakto ir (ar) teisės klausimų.

Į Tarybą su prašymu nagrinėti ginčą galite kreiptis, jei manote, kad įmonė savo veikla ar neveikimu pažeidė tarp Jūsų ir energetikos įmonės sudarytą sutartį.

Taryba nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo; energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; energijos taupymo paslaugų teikimo; energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją; dėl prisijungimo; dėl mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas; valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo; energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo; kitus ginčus energetikos srityje.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. 

Tarnybos Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt, kur rasite prašymo nagrinėti skundą formą. Užpildytą ir pasirašytą prašymą kartu su pridedamais dokumentais galima išsiųsti Tarnybai paštu adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (teritorinių padalinių kontaktus rasite čia), el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba faksu (+370 5) 279 1466. Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

Savivaldybės vykdomoji institucija – nagrinėja asmenų skundus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimų, administruojant pastato bendrojo naudojimo objektus ir įgyvendinant kitas teises, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu.

Priedai