Kiti veiklos rodikliai

 

PRIVALOMA VIEŠA INFORMACIJA APIE PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO VEIKLOS PAJAMAS, SĄNAUDAS
  Ataskaitinis laikotarpis:                                            2020 m.
Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla
tūkst. EUR
1 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS 402,2
1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 206,3
1.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui 3,6
1.3. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos 112,1
1.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 20,5
1.5. Ilgalaikio turto remonto sąnaudos 13,7
1.6. Mokesčiai 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos, priskirtos pastatų sistemų priežiūros veiklai 46,0
2 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PAJAMOS 490,5
3 VEIKLOS REZULTATAS 88,3
 
 
Ekonomistė    
Rima Vaitelė