Reguliavimo veiklos metinės ataskaitos

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų rengimo pagrindimas

Kiekviena šilumos tiekimo sektoriaus įmonė, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams), parengia ir teikia reguliuojančiajai institucijai metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad reguliuojančioji institucija galėtų įsitikinti, jog ataskaitiniu laikotarpiu šilumos tiekimo įmonės naudota reguliavimo apskaitos sistema įgyvendino apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisykles, kurias reglamentuoja Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau- Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106, taip pat Komisijos parengtos ,,Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinės rekomendacijos“.

Bendrovės vykdomos veiklos paslaugų (produktų) pajamų, sąnaudų, turto, įsipareigojimų paskirstymas vykdomas vadovaujantis Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos aprašu, patvirtintu bendrovės direktoriaus 2014 m. liepos mėn. 21 d. įsakymu Nr. 10-31 „Dėl reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos“.

Visos Bendrovės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su reguliuojamąja veikla, yra registruojamos, grupuojamos ir apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose. Šiose ataskaitose pateikta informacija remiasi pirminiais buhalteriniais duomenimis. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Informacija metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra pateikiama eurais.

Reguliuojančiajai institucijai teikiamos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos privalo būti patikrintos nepriklausomo auditoriaus dėl jų atitikties reguliuojamąją veiklą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams.

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

  • 2018 m. AB „Jonavos šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos ataskaitos. Audito išvada
  • 2018 m. vadovo raštiskas patvirtinimas